Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


Udostępnianie dokumentacji medycznej:
  1. Do wglądu, w siedzibie DENTAL HARMONY MAŁGORZATA SKOLIMOWSKA-NAKONECZNA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/34 00-347 Warszawa
  2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, kopii lub wydruku.
  3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia).
    *podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej na żądanie uprawnionych do tego podmiotów. Pacjent co do zasady nie jest takim podmiotem. Dokumentacja jest udostępniana przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
  4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail)
  5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD).
Dokumentacja może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej.
Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do podmiotu leczniczego wniosek.

Forma wniosku nie musi być wyłącznie pisemna, może przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wzór wniosku można odebrać u pracowników rejestracji i wypełnić na miejscu lub pobrać z linku poniżej, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do pracowników rejestracji (osobiście, poprzez osobę trzecią, jako skan na adres klinika@dentalharmony.pl, lub pocztą tradycyjną na adres DENTAL HARMONY MAŁGORZATA SKOLIMOWSKA-NAKONECZNA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/34, 00-347 Warszawa).

Wniosek powinien być kompletnie wypełniony i odręcznie podpisany przez pacjenta lub opiekuna prawnego. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, prosimy o kontakt z pracownikami rejestracji.

Do pobrania: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2017 poz. 1318 j.t. Pacjentowi przysługuje prawo otrzymania kopii dokumentacji medycznej (ksero, skan, płyta CD) po raz pierwszy bezpłatnie. Szczegółowe informacje na temat warunków udostępniania dokumentacji znajdą Państwo w art. 27 tejże Ustawy.

W pozostałych przypadkach podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Do pobrania: Odpłatność za dokumentację medyczną

Ile czasu trwa przygotowanie odpisu, kopii dokumentacji medycznej?
Dental HARMONY udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta bez zbędnej zwłoki, czyli w najkrótszym możliwym terminie, jednakże w czasie nie dłuższym niż miesiąc.

Czas realizacji zależy od wielu czynników organizacyjnych np. obszerności dokumentacji medycznej, dostępności Kierownika DENTAL HARMONY i lekarza prowadzącego w celu potwierdzenia zgodności przygotowanych dokumentów.